מסמכים להורדה

אישור זכויות מתחם A
ייפוי כוח נוטריוני
נוסח כתב ערבות חוק מכר
נוסח מכתב החרגה
חוזה חכירה
נוסח מכתב החרגה
חוזה מכר מאושר 18.01.18
מפרט מכר מאושר - 5 חד' טיפוס F מגרש 610 בניינים 7-9
ייפוי כוח נוטריוני-ללא שיוך דירה
היתרי בניה
מפרט מכר- מגרש 610 דירת 4 חד' טיפוס F1
מפרט מכר- מגרש 604 דירת 5 גן חד' טיפוס A
מפרט מכר- מגרש 604 דירת 5 חד' טיפוס A
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 5 חד' בניינים 5-6 טיפוס D
מפרט מכר- מגרש 610 דירת 5 חד' טיפוס F
מפרט מכר- מגרש 610 דירת 4 חד' גן טיפוס F1
מפרט מכר- מגרש 610 דירת 4 חד'+ממ"ד גן טיפוס F2
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 4 חד' גן טיפוס B בניין 4
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 4 חד' טיפוס B בניין 3
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 3 חד' גן טיפוס C3 בניין 3
מפרט מכר-מגרש 603 דירת 5 חד' פנטהאוז טיפוס PH1 בניין 3
מפרט מכר-מגרש 603 דירת 6 חד' פנטהאוז טיפוס PH3 בניין 3
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 5 חד' טיפוס A בניין 4
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 4 חד' טיפוס B בניין 4
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 3 חד' טיפוס C4 בניין 4
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 5 חד' טיפוס A בניין 3
מפרט מכר-מגרש 603 דירת 4 חד' גן טיפוס B בניין 3
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 4 חד' טיפוס B בניין 3
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 5 חד' פנטהאוז טיפוס PH3- 2 בניין 3
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 5 חד' גן טיפוס A בניין 3
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 5 חד' גן טיפוס AX בניין 4
מפרט מכר-מגרש 603 דירת 3 חד' גן טיפוס C4 בניין 4
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 5 חד' גן קומה 1 טיפוס A בניין 4
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 5 חד' גן טיפוס D בניינים 5-6
מפרט מכר- מגרש 603 דירת 5 חד' גן טיפוס A בניין 4 קומה 1
מפרט מכר-מגרש 603 דירת 3 חד' טיפוס E בניינים 5-6
מפרט מכר- מגרש 610 דירת 4 חד' טיפוס F1 בניין 9
מפרט מכר-מגרש 610 דירת 3 חד' טיפוס H בניינים 7,8,9
מפרט מכר-מגרש 610 דירת 6 חד' טיפוס G בניינים 7,8,9
נספח ג'- זיכויים
אישור על רישום זכות בנכס
נספח תשלומים מעודכן ומאושר על ידי יתב 11.10.2018
מפרט מכר-מגרש 610 פנטהאוז 6 חד'